UTBYGGING AV Ormåsen B4 og deler av B5

Forarbeidene med utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5 er i gang. Varsel om oppstart av detaljregulering er sendt ut til nærmeste naboer og Ormåsen grendeutvalg iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Hensikten med plan om detaljregulering som er sendt ut, er å tilrettelegge for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i dagens skogmark, på innsiden av eksisterende boligområde Tyttebærveien og Blåbærstien, friområde og Haresvingen (se vedlagte kartskisse). I tillegg skal planen avklare trafikksystemet for både gående, syklende og kjørende i det varslede planområdet. Dette omfatter også skiløype. Det hevdes i mottatte skriv at «reguleringen vil styrke Ormåsen som lokalsamfunn».

Hjemmelshaver av området er Eiker Eiendomsutvikling. Det er Ormåsen utbygging AS som er forslagsstiller. Dette selskapet eies av Gorud Eiendom og Eiker Eiendomsutvikling. Deler av området B5 er overtatt av Øvre Eiker kommune og er ikke en del av reguleringsforslaget. Dette området vil være en del av friområdet ved skolen, hvor blant annet nytt uteskoleområde er under planlegging. Dette vil også bli formalisert i kommuneplanprosessen.

Følgende forhold skal ha spesiell oppmerksomhet i den videre planen; grunnforhold, flomfare, støy, vei/trafikk, trafikksikkerhet og annen forurensning/fare. Så tidlig i prosessen er det ikke mulig å avklare eksakt hvilke videre vurderinger som utbygger må foreta. Det betyr at i løpet av planprosessen kan det bli stilt krav om ytterligere utredninger/vurderinger, herunder grønnstruktur, jord- og skogvern, biologisk mangfold, friluftsinteresser, kulturminner samt ulike bygningsmessige forhold.

Adkomst

Utbyggingsområdet som planlegges må ha adkomst. Utbyggers foreløpige illustrasjon viser mulig trase i forlengelse av Jungerveien. Adkomst fra Jungerveien inn i området har vært kontroversielt tidligere. Selv om det kan synes av kartskissen at en ringvei er tegnet inn, har ikke Øvre Eiker kommune forstått at utbygger tenker å binde Jungerveien sammen med Ormåsenveien. Kommunen sier også at en slik løsning vil de være skeptiske til. Dette er også i tråd med hva kommunen tidligere har lovt beboere på Ormåsen – nemlig at det ikke skal bygges en ringvei som forbinder Jungerveien med Ormåsenveien.

Skole- og barnehagebehov

Øvre Eiker kommune har hatt et oppgaveutvalg gående for vurdering av skolebehov og prioritering av utbygging. Fremtidig utvikling av Ormåsen har ligget som premiss for de analysene. Boligprogrammet for Ormåsen og de andre tettstedene vil være et sentralt tema ved rullering av kommuneplanen, som vil foregå parallelt med reguleringen av Ormåsen B4 og deler av B5. Ormåsen grendeutvalg vil påpeke i denne sammenheng at antall beboere på Ormåsen er bare økende og med det antall barnefamilier som flytter til Ormåsen, må også nødvendig infrastruktur være på plass.

Manglende gang- og sykkelsti på Jungerveien

I Oppstartsmøtet med utbygger har Øvre Eiker kommune påpekt at Jungerveien mangler gang- og sykkelvei til Ormåsen. Utbygger har derfor fått tilbakemelding om at planmaterialet må inneholde en vurdering av dette. Kommunens representant sier for øvrig at gang- og sykkelvei har fokus og vil også denne gangen være et sentralt tema ved rulleringen av kommuneplanen. Dette bifalles sterkt av Ormåsen grendeutvalg, som har hatt dette på agendaen sin i flere år.

Støy

Støy må vurderes i Jungerveien. Støyrapporten skal oppdateres med nye trafikktall. Kommunen har rapport fra noen år tilbake og har overlevert denne til utbygger som grunnlag. Ormåsen grendeutvalg har også gjort seg verdifulle erfaringer ifm utbygging av Skogtunet hva angår støy, der helse-miljø-sikkerhet (HMS) perspektivet for beboerne er satt sterkt i fokus.

Tidsplan

Byggestart vil avhenge av lengden på planarbeidet (minimum 9 måneder) og utbyggers vurdering av markedet. Det betyr at tidligste start for bygging vil være primo 2021, forutsatt at utbygger ikke mottar krav som må innfris før utbygging kan bli en realitet.

Funn i utredningene, naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter med mer kan føre til krav om endringer av prosjekter, ev. også endringer i fremdriften i planprosessen.

Din stemme – vårt engasjement

Både Ormåsen grendeutvalg og Øvre Eiker kommune er meget opptatt av innbyggerinvolvering. Sammen vil vi holde deg som beboer oppdatert på hva som skjer. En del beboere har allerede påpekt forhold som må være vurdert nøye før en ev. ny utbygging;

  • adkomst til Ormåsen B4 og deler av B5
  • en mulig ringvei, som forbinder Ormåsenveien og Jungerveien sammen
  • skole- og barnehagebehov
  • biologisk mangfold
  • friluftsinteresser, herunder skiløype
  • jord- og skogvern

I tillegg vil grendeutvalget henstille om at blant annet følgende er i orden før utbygging kan ev. starte;

  • kollektivtransport og utvidelse av busstilbudet til/fra Ormåsen, også retning Vestfossen
  • gang- og sykkelsti langs Jungerveien

Din stemme er av betydning i denne saken, som følges aktivt opp av Ormåsen grendeutvalg.
Gi gjerne din kommentar eller send oss en mail til;

ormasengrendeutvalg@gmail.com

Instagram did not return a 200.