TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ ORMÅSEN

I henhold til vår handlingsplan for 2019-20 skal Ormåsen Grendeutvalg arbeide for økt trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter og fotgjengere på Ormåsen. I samarbeid med Øvre Eiker kommune har vi i løpet av de siste fire årene fått til mye innenfor trafikksikkerhet, men det er også mye som gjenstår.  Tiltak som er under utbedring, er sikret krysningspunkt over Ormåsenveien fra Gaupefaret og videre ned på gang- og sykkelstien til Diorittveien (bilde).  Opphøyd gangfelt over Jungerveien til Rema 1000 er vedtatt i skiltplanen, men må vente til vei er bygget på feltet B6 før det merkes. Informasjonsskilt om parkeringsplass tilgjengelig ved skolen er anbefalt ved krysset Ormåsenveien – Jungerveien, slik at vi unngår parkering langs Jungerveien ifm skisesongen. Opphøyd gangfelt og nedsøkk i tilknytning til krysset Ormåsenveien – Bokfinkveien er vedtatt, slik at veien kan krysses som en naturlig tilknytning mellom gang- og sykkelstiene. Gangfelt settes opp og skiltes. Videre har vi anmodet om skilting av 30-sone inne på feltene B6 og B7, samt opphøyde gangfelt ved flere krysningspunkt i de nye boligområdene.

Ormåsen Grendeutvalg har i den senere tid mottatt flere henvendelser fra beboere på Ormåsen, hvor de påpeker at det ikke kjøres iht gitte fartsgrense. Vi henstiller den enkelte til å følge med på fartsgrenseskiltene og avpasse farten etter forholdene, spesielt nå på vinterstid. Vi ber også om at den enkelte respekterer gitte gangveiskilt, da det er observert kjørende på gang- og sykkelstien nærmest flerbrukshallen og ut på Bjørnefaret. Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene) sier følgende i § 4 om bruk av kjørebanen;


Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg.

Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen

Ønsker alle en god kjøreopplevelse med trafikksikkerhet i fokus på «stedet i det grønne»!

Instagram did not return a 200.