LEKEPLASSER PÅ ORMÅSEN

Lekeplasser på Ormåsen som er regulert felles privat i henhold til reguleringsplanen, er planlagt overført fra Eiker Eiendomsutvikling AS (EEU) til de som sokner til lekeplassen. Før en overføring vil skje, skal Øvre Eiker kommune utbedre lekeplassene. Ormåsen grendeutvalg har vært på befaring av aktuelle lekeplasser, og egen rapport er fremmet i den forbindelse til Øvre Eiker kommune. Vi takker for god hjelp fra nærmeste naboer til tilstøtende lekeplasser, som har gitt sine innspill til rapporten. Det er enighet om at de største lekeplassene i følgende områder prioriteres og oppgraderes;

• Alunveien
• Beversvingen (nordvest)
• Tyttebærveien
• Blåbærstien

På siste møte i grendeutvalget 13. juni 2018, fikk vi bekreftet fra kommunen at vår anbefaling tas til følge. Anbud anskaffelser av lekeutstyr sendes nå ut til tre leverandører, da dette er vanlig prosedyre i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det vil også bli satt opp benk med bord i tilknytning til berørte lekeplasser. Arbeidet, som vil bli ivaretatt av eksterne leverandører utenfor kommunen, begynner etter sommerferien 2018.
Følgende plasser ryddes, planeres og gjøres om til felles grøntareal/naturområde;

• Kvartsveien, Haresvingen og Mårveien.

Nevnte lekeplasser er meget tilgrodde med ødelagt og falleferdig lekeplassutstyr. Det viser seg også at enkelte lekeplasser brukes som avfallsdeponi for hageavfall og byggematerialer. Dette er ikke bra, og vi viser i den forbindelse til forurensningsloven § 28, som sier at det er straffbart å kaste hageavfall i naturen. Brudd på forurensningsloven kan medføre politianmeldelse, i tillegg til krav om fjerning av ulovlig dumpet avfall. Ormåsen grendeutvalg har bedt Øvre Eiker kommune om å prioritere rydding og planering av nevnte områder, slik at disse kan gjøres om til felles grøntareal/naturområde så snart som mulig.

Følgende plasser beholdes som de er som felles grøntareal/naturområde;

• Beversvingen, Kvartsveien/Glimmerveien og Diorittveien.

2017 Statusrapport lekeplasser Ormåsen

Instagram did not return a 200.