Invitasjon til opplæring av frivillige i oktober 2016 – Øvre Eiker kommune

Frivillige er en ressurs som kan motvirke redusert nettverk og dermed ensomhet og isolasjon i dagens velferdssamfunn. Folkehelsemeldingen “Mestring og muligheter” (Meld st.19, 2014-2015) legger vekt på aktiv aldring og deltakelse. Aktiv aldring defineres som all aktivitet som gir mening og velvære for den enkelte. Frivillig innsats kan redusere folkehelseutfordringer som ensomhet, psykiske plager og lidelser. Øvre Eiker Kommune ønsker å legge til rette for frivillighet gjennom samarbeid og utvikling av lokalsamfunnet.

Ormåsen Grendeutvalg (OG) videreformidler invitasjon til opplæring, der Øvre Eiker kommune gjennomfører to kurskvelder i oktober, henholdsvis 11. og 19. oktober. Høres dette interessant ut? Husk at du og den jobben du gjør som frivillig i Øvre Eiker kommune er verdifull for kommunen og de som mottar din hjelp! Påmelding sender du til Trine-L.Mork@oeiker.no innen 7. oktober 2016.

Se vedlagte informasjon for mer informasjon!

Informasjonsbrosjyre september 2016

Invitasjon til opplæring av frivillige oktober 2016

Instagram did not return a 200.