Uttalelse til søknad om dispensasjon for dynamittlager på gbnr. 61/5, Jungerveien

Brev sendt til Øvre Eiker kommune fra Ormåsen Grendeutvalg:

Ormåsen Grendeutvalg viser til brev av 25. august 2015, hvor Øvre Eiker kommune ber om vår uttalelse til søknad om dispensasjon for midlertidig dynamittlager ved Jungerveien.

Vi setter pris på at Øvre Eiker kommune inkluderer oss i vurderingen av en slik viktig sak. Grendeutvalget skal jo være en samarbeidspartner og pådriver inn mot kommunen i alle saker som vi finner det riktig å ta tak i, som er samlende og til beste for bygda.

Grendeutvalget vil først påpeke at det følger av plan- og bygningsloven § 19-1 første ledd at dispensasjon krever «grunngitt søknad». Dispensasjonssøknaden som er oversendt beskriver bare tiltaket. Det er ikke sagt noe om hvorfor det er nødvendig med dynamittlager eller hvorfor det er ønskelig å ha lageret på akkurat den angitte plasseringen. Det fremgår for øvrig heller ikke av selve søknaden hva det egentlig søkes dispensasjon fra, dette er bare vist i kommunens eget oversendelsesbrev. Grendeutvalget mener derfor at kravet til grunngitt søknad ikke er oppfylt.

I tillegg følger det av plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd at kommunen kan gi dispensasjon fra arealformålet dersom hensynene bak bestemmelsene til dette ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Videre er utgangspunktet for en dispensasjon at den må være til fordel for allmennheten, og ikke private interesser.

Ormåsen Grendeutvalg mener at det er klart at en dispensasjon for et lager for ca. 7 tonn dynamitt kan innebære store ulemper!

Lageret skal plasseres ca. 150 meter fra Jungerveien. Dette er den eneste åpne kjøreveien opp til Ormåsen med rundt 450 husstander, barneskole, barnehage og friluftsområder. Hver dag kjører Ormåsens innbyggere forbi det planlagte lagringsstedet minst to ganger. I tillegg kjører mange andre innbyggere forbi for å komme til skolen, barnehagen og turområdene. Området der lageret skal ligge er relativt åpent, bare én side er ordentlig skjermet med skog. Det er åpenbart at dersom det skulle skje et uhell ved lageret, kan dette få katastrofale konsekvenser for forbipasserende! Det samme gjelder for uhell ved transport til og fra lageret.

Så vidt vi kan se, er det ikke gjort noen risikovurderinger med tanke på Jungerveien. Det er bare forholdet til E134 som er vurdert. Dette er en stor mangel ved søknaden. Grendeutvalget ber om at kommunen ikke behandler søknaden før det foreligger en fullstendig analyse av forholdet til Jungerveien.

Vi stiller også spørsmål ved om sikkerheten for strømlinjene som går like ved lagringsplassen er vurdert, og om søknaden også er oversendt eier av linjene.

Grendeutvalget kan ikke se at søknaden inneholder noen angivelse av eventuelle fordeler ved dispensasjonen. Vi har også vanskelig for å se hvilke fordeler for allmennheten som skulle foreligge i denne saken. Dersom det skulle foreligge slike fordeler, er vi i alle tilfelle sterkt tvilende til at disse kan veie tyngre enn de åpenbare ulempene en dispensasjon vil medføre.

Ormåsen Grendeutvalg mener derfor at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt. Dersom det blir gitt dispensasjon, vil vi vurdere å klage på vedtaket. Vi ber om å bli holdt informert om hva som skjer videre i saken.

Instagram did not return a 200.